ຄຳ ແນະ ນຳ ໃນWORKDAY (ລາວ)

ວິດີໂອແລະຄຳແນະນຳຂ້າງລຸ່ມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງລະຫັດຜ່ານ, ເຂົ້າສູ່ລະບົບ login.tyson.com, ແລະຕິດຕັ້ງ Workday mobile application

ຂັ້ນຕອນທີ 1 ໃນ 3: ການສ້າງລະຫັດຜ່ານ

Video Description: This video provides help with using Okta in Laotian.

ເມື່ອທ່ານມີຊື່ຜູ້ໃຊ້ແລະລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານ ໃຫ້ເກັບຮັກສາມັນໄວ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງລະຫັດຜ່ານໄດ້ພາຍຫຼັງ

ຂັ້ນຕອນທີ 2ໃນ 3: ເຂົ້າສູ່ລະບົບ Login.tyson.com

Video Description: This video provides help with using Okta in Laotian.

ກົດປຸ່ມດ້ານລຸ່ມເພື່ອດາວໂຫລດຄຳແນະນຳ ທີ່ພົບໃນຂັ້ນຕອນທີ 2

 

ຂັ້ນຕອນທີ 3 ໃນ 3: ການດາວໂຫລດ App Workday

ກົດປຸ່ມດ້ານລຸ່ມເພື່ອດາວໂຫລດຄຳແນະນຳ ທີ່ພົບໃນຂັ້ນຕອນທີ 3