Workday တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လီၤ

တၢ်ဂီၤမူဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်လၢအဖီလၥ်ကမၤစၢၤနၤလၢ နကတ့ထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်, လဲၤနုၥ်လၢ Login.tyson.com ဒီး ဆီၣ်ဖၢနုၥ်လီၤ Workday လီတဲစိတၢ််စူးကါန့ၣ်လီၤ.

အပတီၢ် ၁ လၢ ၃ - တ့ထီၣ်တၢ်ခူသူၣ်

Video Description: This video provides help with using Okta in Karen.

တုၤလၢနအိၣ်ဒီးပှၤသူတၢ်ဖိအမံၤဒီးတၢ်ခူသူၣ်ဝံၤန့ၢ််ပၥ်အီၤလၢအလီၢ်ဘၣ်ဘၣ်တက့ၢ််, ဒ်သိးတၢ်ခူသူၣ်သူအသးကန့ၢ်လၢဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အပတီၢ် ၂ လၢ ၃ - လဲၤနုၥ်လီၤလၢ Login.tyson.com

Video Description: This video provides help with using Okta in Karen.

ဆီၣ်လီၤတၢ်တဖျၢၣ်လၢအဖီလၥ်လၢနကဟံးန့ၢ်တၢ်စူးကါတၢ်နဲၣ်လီၤတဖၣ်လၢနကထံၣ်ဝဲဖဲ အပတီၢ်၂.

 

အပတီၢ် ၃ လၢ ၃ - ဟံးန့ၢ်ထၢလီၤ Workday တၢ်စူးကါ

ဆီၣ်လီၤတၢ်တဖျၢၣ်လၢအဖီလၥ်လၢနကဟံးန့ၢ်တၢ်စူးကါတၢ်နဲၣ်လီၤတဖၣ်လၢနကထံၣ်ဝဲဖဲ အပတီၢ် ၃.