Okta တၢ်နဲၣ်လီၤကျိာ်ကျဲ(ကညီကျိာ်)

တၢ်ဂီၤမုူဒီး တၢ်နဲၣ်လီၤကျိာ်ကျဲလၢလာ်တဖၣ် ကမၤစၢၤနၤဒ်သိး နနုာ်လီၤကန့ၣ် login.tyson.com အဃိ, ဒီးနသူဝဲတၢ်ဖိတၢ်လံၤလၢ အလီၤဂၤ Workday ဒီး Beekeeper တဖၣ်န့ၢ်လီၤ.

ဆီၣ်လီၤတၢ်လၢလာ်တဖၣ် ဒ်သိးနကဟံးန့ၢ်တၢ်နဲၣ်လီၤတဖၣ်အတၢ်အိၣ်သူၣ်လီၤသးလၢတၢ်ဂီၤမူပူၤ.