Okta တၢ်နဲၣ်လီၤလၢ (ကညီကျိၥ်)

တၢ်ဂီၤမူဒီးတနဲၣ်လီၤကမၤစၢၤနၤလၢနကတ့ထီၣ်တၢ်ခူၣ်သူၣ်ဒီးနုၥ်လီၤလၢ Login.tyson.com

ပတီၢ် ၁ လၢ ၂ တ့ထီၣ်တၢ်ခူၣ်သူၣ်

Video Description: This video provides help with using Okta in Karen.

တုၤလၢနအိၣ်ဒီးပှၤသူတၢ်ဖိအမံၤဒီးတၢ်ခူသူၣ်ဝံၤန့ၢ််ပၥ်အီၤလၢအလီၢ်ဘၣ်ဘၣ်တက့ၢ််, ဒ်သိးတၢ်ခူသူၣ်သူအသးကန့ၢ်လၢဆူညါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

အပတီၢ် ၂ လၢ ၃ - လဲၤနုၥ်လီၤလၢ Login.tyson.com

Video Description: This video provides help with using Okta in Karen.

ဆီၣ်လီၤတၢ်တဖျၢၣ်လၢအဖီလၥ်လၢနကဟံးန့ၢ်တၢ်စူးကါတၢ်နဲၣ်လီၤတဖၣ်လၢနကထံၣ်ဝဲဖဲ အပတီၢ်၂.